Condicions de venda

Aquest document té com a finalitat establir les condicions d’ús de la pàgina fsblau.com així com les condicions de compra de productes a través d’aquesta pels usuaris.

Us preguem que llegiu detingudament els presents TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la POLÍTICA DE PRIVACITAT abans d’usar aquesta pàgina web. Si voleu, podeu imprimir aquestes condicions. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa l’usuari accepta els nostres TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, per tant, en cas de no estar d’acord, no ha d’utilitzar la web.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure informació recollit a l’art. 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic us informem que la titularitat de la web correspon a 15 AGRÀRIA LES CADOLLES SL, CIF/NIF B25797283 domicili situat a C/ Agustins, 7, 5 E. 25001, Lleida (Lleida) i amb correu electrònic info@fsblau.com, d’ara endavant FRUITS SECS BLAU.

ÚS DEL LLOC

En fer ús d’aquesta pàgina web i fer comandes a través d’aquesta, l’usuari es compromet als extrems següents:

Usar la pàgina web únicament amb la finalitat de consultar productes i fer comandes.

No realitzar cap comanda fraudulent o falsa. Si d’una manera raonable es considera que una comanda és fraudulent FRUITS SECS BLAU està autoritzada a anul·lar-la i informar-ne les autoritats pertinents.

Tenir capacitat legal per celebrar contractes (l’usuari declara que és major de 18 anys).

Facilitar les vostres dades de contacte d’una forma veraç i exacta per tal de poder realitzar l’enviament de les comandes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

FRUITS SECS BLAU informa els usuaris d’aquesta pàgina web sobre la seva política respecte del tractament i la protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través de la política de privadesa. Podeu accedir a la política de privadesa des de la pàgina web en qualsevol moment.

CONDICIONS DE COMPRA

Disponibilitat del servei. Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar comandes dels articles que s’ofereixen a través de la pàgina web tant per enviar-los a una adreça dins del territori espanyol com a una destinació europea.

Idioma.
El contracte es formalitzarà en llengua catalana o espanyola.

Disponibilitat dels productes.
Les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament dels productes o si no quedessin articles en estoc, FRUITS SECS BLAU informarà el client de tal circumstància, bé per mail o per telèfon i reemborsarà qualsevol quantitat que hagués abonat pel producte o productes no disponibles o canviarà el producte per un altre del mateix valor, segons decideixi el client.

Preus dels productes.
Als preus dels articles estan inclosos tots els impostos vigents però no estan incloses les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total. FRUITS SECS BLAU es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, si bé els productes es facturaran sobre la base del preu en vigor en el moment de formalitzar la comanda (a reserva de la disponibilitat del producte).

A la comanda de compra s’indicarà tant el preu total del producte/productes, incloent-hi IVA i les despeses d’enviament que corresponguin, segons s’indica als apartats següents.

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

A les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent a cadascun d’aquests territoris.

Despeses d’enviament a adreces al territori espanyol.
Per a totes les comandes, s’hauran de sumar les despeses d’enviament a l’import total. Les despeses d’enviament seran, per tant, per compte del client.

Despeses d’enviament a adreces fora del territori espanyol.
Per a comandes amb destinació a qualsevol país dins de la Unió Europea, per a totes les comandes, les despeses d’enviament s’hauran de sumar a l’import total. Les despeses d’enviament seran, per tant, per compte del client.

Forma de fer una comanda.
Per fer una comanda heu de seleccionar l’article o articles desitjats. Quan hagueu seleccionat tots els articles que desitgi, aquests s’afegiran a la cistella de la compra. El següent pas serà tramitar la comanda i fer el pagament. Per fer-ho, heu de seguir els passos que se us demanen a la pàgina web i seguir les indicacions de compra que us apareixen en pantalla. Se us demanaran únicament les dades necessàries per a la compra i posterior lliurament de la comanda. Abans de formalitzar la compra caldrà ACCEPTAR EXPRESSAMENT aquestes condicions, així com la política de privadesa.

Les dades registrades per la pàgina web constitueixen la prova de les transaccions realitzades. El client rebrà confirmació de la comanda a través de correu electrònic.

Durant el procés, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda.

La comanda no es formalitza fins que finalitza el procés, cosa que passarà quan hagi efectuat el pagament. Fer clic a “Pagar” implica que adquireix i abona els articles seleccionats, aquest pas suposa un compromís vinculant.

No hi ha límits de compra. L’usuari pot fer la comanda pel nombre d’articles que desitgi, sense mínims ni màxims establerts.

Dret de cancel·lació de la comanda.
FRUITS SECS BLAU es reserva el dret a rebutjar una comanda d’un client amb què hi ha litigi.

Així mateix, FRUITS SECS BLAU té dret a rebutjar o cancel·lar una comanda per raons justificades, com ara:

  • Per error a les dades de facturació (que siguin incorrectes o impossibles de verificar)
  • Si hi ha sospita de frau amb la targeta bancària
  • Si no és possible enviar-ho a l’adreça indicada
  • Si hi ha raons per les quals se sospiti que l’usuari no és un consumidor final
  • Si l’usuari és menor de 18 anys
  • Si no s’ha fet el pagament complet.

Forma de pagament.
Podeu utilitzar com a mitjà de pagament targeta bancària, o mitjançant transferència bancària. En cas de pagament per targeta l’import total de la comanda que inclourà les despeses d’enviament que corresponguin segons el cas, es carregaran al compte del client en el mateix moment de la compra.

Només s’admeten pagaments a EUROS.

Mitjançant el pagament per targeta i en cas que es produeixi alguna incidència durant el procés (per exemple, que el terminal informarà de la denegació de la targeta) es cancel·larà la comanda de forma automàtica. El sistema de pagament mitjançant targeta bancària es realitza a través de la passarel·la de pagament de Redsys

Quan feu clic a “Pagar“ l’usuari està confirmant el pagament de la comanda, així com que la targeta de crèdit és seva. Per minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, la comanda serà cancel·lada automàticament, informant el sistema al client sobre aquesta anul·lació.

FRUITS SECS BLAU també us ofereix la possibilitat de realitzar el pagament mitjançant transferència bancària.

La comanda serà enviada a l’adreça que ens indiqui un cop confirmat l’ingrés de l’import total de la comanda. Si l’import no fos pel total, FRUITS SECS BLAU es reserva el dret de no enviar la comanda fins al seu abonament total per part del client.

Lliurament.
Els productes s’enviaran a l’adreça indicada per l’usuari.

El termini de lliurament oscil·la entre 24 i 96 hores (dies hàbils) per a domicilis a la península i 7 dies hàbils per a lliuraments a Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

El termini de lliurament per a adreces fora del territori espanyol oscil·la entre 7 i 10 dies hàbils.

Els terminis indicats es respectaran sempre que no hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries alienes a la nostra voluntat. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, us informarem d’aquesta circumstància i us donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A efectes de les presents condicions, s’entendrà que s’ha produït la “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa sacreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en la direcció de lliurament convinguda.

DEVOLUCIONS

No s’accepten devolucions de productes peribles, ja que la venda posterior no seria possible. Si l’embalum li arribés en males condicions com trencat, obert ho ha de notificar i fer la corresponent anotació en el moment del lliurament i comunicar-ho immediatament a info@fsblau.com per fer el seguiment oportú, i l’assegurança s’ocuparà de pagar-li una altra comanda.

RESPONSABILITATS

L’accés i l’ús d’aquesta pàgina web és responsabilitat dels usuaris. No és objecte de garantia per part de FRUITS SECS BLAU:

La infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències de seguretat de la pàgina web

Que el contingut de la pàgina o la informació que passa a través del mateix estigui lliure de virus o daltres elements lesius, així com derrors, omissions o incorreccions.

Els possibles danys o perjudicis que es puguin derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina web

Retards o bloquejos en l’ús d’aquesta pàgina causats per deficiències o sobrecàrregues del centre de processament de dades, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FRUITS SECS BLAU.

S’exonera de responsabilitat a FRUITS SECS BLAU davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada sempre que sigui procedent d’altres fonts alienes.

El mer accés a la pàgina web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre FRUITS SECS BLAU i usuari.

FRUITS SECS BLAU només subministra els productes per a ús domèstic i particular. El client accepta no utilitzar el producte per a fins comercials, publicitaris o de revenda.

FRUITS SECS BLAU no té cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua de negocis, interrupció de negocis o pèrdua d’oportunitats comercials del client.

Cessió de drets i obligacions.

El contracte és vinculant tant per al client com per a FRUITS SECS BLAU, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. El client no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se’n derivin, sense haver obtingut el consentiment de FRUITS SECS BLAU previ i per escrit. Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se’n derivin, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites , que li haguéssim pogut atorgar.

INFORMACIÓ I CONTINGUTS DE LA WEB

La informació que es mostra a la pàgina web és la vigent a la data d’última actualització.

FRUITS SECS BLAU es reserva el dret d’actualitzar/modificar/eliminar informació d’aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ.

En el cas que la pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que FRUITS SECS BLAU tingui cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

FRUITS SECS BLAU es reserva la facultat de modificar els Termes i Condicions de Compra. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu. Si no esteu d’acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

VIRUS PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L’usuari no ha de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial. L’usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. L’usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web. L’incompliment d’aquesta clàusula podria comportar la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR

L’usuari reconeix i consenteix que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a FRUITS SECS BLAU. L’usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la manera com se l’autoritzi expressament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús d’aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Podeu formular qualsevol queixa i reclamació davant de FRUITS SECS BLAU a través del correu electrònic info@fsblau.com o per correu postal a l’adreça C/ Agustins, 7, 5 E. 25001, Lleida (Lleida).